Säker radiostyrning | Etiska standarder | Tele Radio

Etiska standarder

Tele Radio tillämpar sociala och miljömässiga standarder

Vi på Tele Radio tror på att skydda miljön och gör detta genom reducering, återanvändning och återvinning av förbrukat material eller avfall som uppstår i produktionen. Vi uppmanar också våra återförsäljare att göra detsamma. Vidare uppmuntrar Tele Radio sina återförsäljare att minska överflödig resursåtgång vid förpackning genom att använda återvunna och giftfria material, när möjligheten finns. Föroreningar från alla delar av produktionen ska reduceras för att minimera skadan på miljön och en tillämpad plan ska finnas kring att ytterligare minska risken för föroreningar i framtiden.

Säker arbetsmiljö

Tele Radio upprätthåller en säker, ren, hälsosam och produktiv miljö för sina medarbetare och förväntar sig detsamma från sina återförsäljare. Återförsäljare ska tillgodose säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för sina anställda. Fabriker som arbetar med Tele Radios varor eller produkter ska tillhandahålla första hjälpen-utrustning, nödutgångar, säkerhetsanordningar, upplysta och bekväma arbetsstationer och hygieniska toaletter. Tele Radio accepterar inte samarbete med återförsäljare med en hälsovådlig eller riskabel arbetsmiljö, eller som använder sig av psykisk eller fysisk disciplinering.

Emot diskriminering

Vi är av uppfattningen att villkor och förutsättningar för anställning ska baseras på en individs förmåga att utföra arbetet och inte på personliga egenskaper eller uppfattningar. Tele Radio begär från den egna organisationen, såväl som från återförsäljare, att grundläggande principer för mänskliga rättigheter ska efterlevas. Ingen diskriminering gentemot anställda får förekomma, baserat på ursprung, hudfärg, könsuttryck, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller politisk uppfattning.

Barnarbete tolereras inte

Tele Radio tolererar inte utnyttjande av barnarbete i utformandet eller produktionen av produkter vi köper eller säljer. Tele Radio accepterar inte produkter från återförsäljare som använder sig av någon form av barnarbete i sina kontrakt, underkontrakt eller andra relationer i produktionskedjan för deras produkter eller tjänster.

Läs vår uppförandekod i dess helhet

Vår fullständiga uppförandekod kan läsas här.

WWF

Antalet tigrar, som vid 1900-talets början var över 100 000, var på 1970-talet nere i 4000. Idag tillhör de en svårt hotad art. Sammanlagt beräknas de vilda populationerna av de fem återstående underarterna (bengalisk, indo-kinesisk, sibirisk, sydkinesisk och sumatratiger) bestå av ungefär 3900 tigrar. Vi vet att alla återstående tigrar lever i små, isolerade grupper i brett spridda reservat. Den största koncentrationen av tigrar i ett reservat är runt 215 stycken.
På Tele Radio stödjer vi World Wide Fund for Nature (WWF) och dess insatser för tigerns överlevnad. Populationen av tigrar återhämtar sig långsamt tack vare WWFs ihärdiga arbete. Eftersom tigern är framträdande i vår marknadsföring och har fått namnge ett av våra system, tycker vi att det känns naturligt att vi är delaktiga i kampen för bevarandet av tigern.

Tele Radio supports WWF