"); Rola jednostki notyfikowanej w zapewnieniu bezpieczeństwa | Tele Radio

Rola jednostki notyfikowanej w zapewnieniu bezpieczeństwa

Blog , Blog • Posted on June 26, 2019 at 1:38 pm

Termin “jednostka notyfikowana” jest często używany, kiedy mamy na myśli kwestię bezpieczeństwa. Jednak czym tak naprawdę zajmuje się jednostka notyfikowana i dlaczego jest to dla nas tak ważne? Jaka jest jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa?

Jednostka notyfikowana (ang. Notified Body) to organizacja oceniająca zgodność. Jest to niezależna instytucja wyznaczona przez odpowiednie władze każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej uprawniona do oceny produktu, który ma zostać wprowadzony na rynek pod względem spełnienia określonych standardów. Aby dana organizacja mogła funkcjonować jako jednostka notyfikowana musi wcześniej przejść weryfikację Polskiego Centrum Akredytacji i autoryzację właściwego ministra. Następnie odpowiedni minister Komisji Europejskiej zgłasza daną instytucję, po czym Komisja Europejska umieszcza ją w wykazie jednostek notyfikowanych. Przykładami jednostek notyfikowanych mogą być Kiwa, Dekra, Lloyd’s, Liftinstituut, TüV i KEMA. 

Wiele firm ma uprawnienia do samodzielnej oceny swoich produktów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, na podstawie których mogą nadać oznakowanie CE. Jednak w przypadku produktów, dla których obowiązkowa jest szersza ocena zgodności związana z bezpieczeństwem użytkowania wymagany jest udział jednostki notyfikowanej jako trzeciej strony. Dotyczy to przykładowo sprzętu medycznego, urządzeń radiowych oraz komponentów, które muszą być bezpieczne w użyciu w szkodliwym środowisku. Producent może oznaczyć swoje towary znakiem CE, ale to jednostki notyfikowane mogą wydać certyfikat zgodności. Ponadto wskazują producentom nieprawidłowości, które trzeba usunąć tak, aby wyniki badań były zbieżne z wymaganiami normatywnymi.

Udział jednostki notyfikowanej jest bardzo istotny zarówno dla producentów, jak i ich klientów, ponieważ oznacza, że niezależna strona trzecia potwierdziła jakość produktu. Dlatego też Tele Radio chętnie zwraca się do jednostek zewnętrznych o przeprowadzenie badań i oceny swoich kluczowych systemów, dzięki czemu może zagwarantować bezpieczeństwo ich użytkowania. W każdym momencie możemy to udowodnić pokazując oficjalny certyfikat – nie każdy dostawca jest na to gotowy. 

Lista wszystkich jednostek notyfikowanych w Unii Europejskiej opublikowana jest na stronie internetowej NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations):  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Back