Press | Wireless industrial remote control

Compare these products:

PRODUCT COMPARISON

Send us an inquiry
Thank you for your interest in Tele Radio and our products. We will contact you shortly.

Best regards, TELE RADIO

Send us an inquiry
Submit an inquiry

Press coverage and press releasesRecentThe aquisition of Tele Radio International Holding AB by Allgon AB has been finalised.

Allgon and Tele Radio Group have now joined forces to reinforce our global position in the field of industrial wireless control and machine to machine communication. Read more here; http://news.cision.com/allgon-ab/r/allgon-completes-the-acquisition-of-tele-radio,c2583765Older[IN ENGLISH BELOW]

Allgon ingår avtal om förvärv av Tele Radio - siktar på att bli en global aktör inom industriell radiostyrning

Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB (”Tele Radio”). Tele Radio är en internationell aktör med fler än 240 anställda och verksamhet i mer än 15 länder. Tele Radio utvecklar, tillverkar och marknadsför radiostyrningsprodukter för industriellt bruk. Förvärvet ska genomföras till en köpeskilling om 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 50 MSEK. Förvärvsavtalet är villkorat av att Allgon erhåller erforderlig finansiering för genomförandet av förvärvet. Bolaget har för avsikt att en del av förvärvet ska finansieras genom en företrädesemission och har därtill gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utvärdera möjligheterna och bedöma förutsättningarna att emittera skuldinstrument eller uppta annan lånefinansiering.

Beskrivning av Tele Radio

Tele Radio utvecklar och tillverkar radiostyrningsprodukter för industriellt bruk och är en av de ledande aktörerna i Europa. Tele Radios produktutbud innefattar avancerade radiosystem speciellt anpassade för tung industri där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är höga. Tele Radio erbjuder även enklare system till lätt industri. Genom sitt globala nätverk av dotterbolag och auktoriserade återförsäljare erbjuder Tele Radio, förutom sin breda produktportfölj, ett omfattande serviceutbud. Tele Radio har genomgående en mycket hög kundnöjdhet och återköpsfrekvens.

-Tele Radio har gjort en imponerande tillväxtresa, tillsammans tar vi nu steget mot att bli en global aktör inom industriell radiostyrning, säger Johan Hårdén, vd Allgon.

-Vi ser detta som en klok affär där vi skapar ett starkt affärsområde och samlar lång erfarenhet och kärnkompetens inom industriell radiostyrning, säger Ola Samelius, vd Tele Radio.

Tele Radio, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter fler än 240 medarbetare. Tele Radio har haft en stark historisk tillväxttakt i nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 12 procent sedan 1999. För räkenskapsåret 2017 hade Tele Radio en nettoomsättning om cirka 252 MSEK samt justerad EBITDA, inklusive bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK. Under första kvartalet 2018 hade Tele Radio en tillväxt på över 20 procent.

Beskrivning av transaktionen

Genom de två bolagen, Tele Radio och Allgon med dotterbolaget Åkerströms, blir Allgons verksamhet inom radiostyrning, ett starkt globalt bolag inom industriell radiostyrning, en marknad med en storlek om cirka 5 miljarder SEK och en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 12 procent under perioden 2014-2016 . Tele Radios och Åkerströms ledningar anser att bolagen kompletterar varandra väl både ur operationell, kommersiell och finansiell synvinkel. Vidare ser bolagen potentiella synergieffekter om cirka 15 MSEK på årlig basis som kommer att realiseras över en treårsperiod. Köpeskillingen uppgår till 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en potentiell tilläggsköpeskilling om 50 MSEK, förutsatt att vissa finansiella mål för Tele Radio uppfylls. Vidare kommer Allgon i samband med genomförandet av transaktionen refinansiera vissa existerande lån. Förvärvsavtalet är villkorat av att Allgon erhåller erforderlig finansiering för genomförandet av förvärvet.

Finansiering

Som del av förvärvslikviden kommer Allgon att emittera stamaktier till ett värde av cirka 66 MSEK till delar av Tele Radios ledning samt storägaren i Tele Radio. Bolaget har för avsikt att en del av förvärvet vidare ska finansieras genom en företrädesemission och har därtill gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utvärdera möjligheterna och bedöma förutsättningarna att emittera skuldinstrument eller uppta annan lånefinansiering. Finansiell information Under 2017 hade Tele Radio intäkter om cirka 252 MSEK samt justerad EBITDA, inklusive bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK. Allgon redovisar i enlighet med IFRS såsom antagen av EU och Tele Radio redovisar enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) samt enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den bedömda IFRS-effekten är endast preliminär och har inte granskats av Bolagets revisor.

1.) Baserat på en marknadsstudie utförd av en ledande internationell extern konsultfirma.

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.15 CET den 4 maj 2018.

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon AB

johan.harden@allgon.se

073-385 92 19

Ola Samelius, vd Tele Radio

o.samelius@tele-radio.com

070-884 69 01


Om Allgon

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.seAllgon has entered into an agreement to acquire Tele Radio - aims to become a global player in industrial radio remote control

Allgon AB (publ) (”Allgon” or the ”Company”) has today entered into an conditional agreement to acquire all shares in Tele-Radio International Holding AB (“Tele Radio”). Tele Radio is an international player with more than 240 employees and operations in more than 15 countries. Tele Radio develops, manufactures and markets radio remote control products for industrial use. The acquisition will be carried out at a purchase price of SEK 350 million on a debt and cash free basis with a possible additional purchase price of up to a maximum of SEK 50 million. The acquisition agreement is conditional upon Allgon receiving sufficient funding to complete the acquisition. The Company intends to finance part of the acquisition through a share rights issue and has retained ABG Sundal Collier to evaluate the possibilities and assess the conditions to issue debt instruments or to raise other loan financing.

About Tele Radio

Tele Radio develops and manufactures radio remote control products for industrial use and is one of the leading players in Europe. Tele Radio's products include advanced radio systems specially adapted for heavy industry where the demands for security and reliability are high. Tele Radio also offers simpler systems. Through its global network of subsidiaries and authorized dealers, Tele Radio offers a comprehensive range of services in addition to its broad product portfolio. Tele Radio has consistently a very high customer satisfaction and repurchase rate.

-Tele Radio has made an impressive journey in growth, together we are now moving towards becoming a global player in industrial radio remote control, says Johan Hårdén, CEO of Allgon.

-We see this as a logical transaction where we create a strong business area and gather years of experience and core competence in industrial radio remote control, says Ola Samelius, CEO of Tele Radio.

Tele Radio, with its head office in Gothenburg, Sweden, employs more than 240 people. Tele Radio has had a strong historical growth rate with a compound annual growth rate in net sales of approximately 12 percent since 1999. Tele Radio had, during the financial year 2017, net sales of approximately SEK 252 million and an adjusted EBITDA, including estimated IFRS effects, of SEK 51 million. In the first quarter of 2018, Tele Radio had growth of over 20 percent.

About the transaction

Through the two companies, Tele Radio and Allgon with the subsidiary Åkerströms, Allgon's radio remote control business will become a strong global company in industrial radio remote control, a market of approximately SEK 5 billion and a compound average growth rate of approximately 12 percent during the period 2014-2016 . The management of Tele Radio and Åkerströms believes that the companies complement each other well from an operational, commercial and financial perspective. Furthermore, the companies see potential synergy effects of approximately SEK 15 million on an annual basis that will be realized over a three-year period.
The purchase price amounts to SEK 350 million on a cash and debt free basis with a potential additional purchase price of SEK 50 million, provided that certain financial targets for Tele Radio are fulfilled. Furthermore, in connection with the completion of the transaction, Allgon will refinance some existing loans. The acquisition agreement is conditional upon Allgon receiving sufficient funding to complete the acquisition.

Financing

As part of the acquisition payment, Allgon will issue ordinary shares of approximately SEK 66 million to some of Tele Radio's management and one of the main shareholder in Tele Radio. Furthermore, the Company intends to finance part of the acquisition through a share rights issue and has retained ABG Sundal Collier to evaluate the possibilities and assess the conditions to issue debt instruments or to raise other loan financing.

Financial information

In 2017, Tele Radio had revenues of approximately SEK 252 million with an adjusted EBITDA, including estimated IFRS effects, of SEK 51 million. Allgon reports in accordance with IFRS as adopted by the EU and Tele Radio pursuant to the Swedish Annual Accounts Act (1995:1554) (Sw. Årsredovisningslagen) and according to Swedish Accounting Standards Board (Sw. BFN) BFNAR 2012:1 Annual Report and Consolidated Financial Statements (K3). The assessed IFRS effect is preliminary and has not been audited by the Company's auditor.

1.) Based on a market study conducted by an external leading international consultant firm.

This information is information that Allgon AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 08:15 CET on 4 May 2018.

For more information and contact:

Johan Hårdén, CEO Allgon AB

johan.harden@allgon.se

+46 73 385 92 19

Ola Samelius, CEO Tele Radio

o.samelius@tele-radio.com

+46 70 884 69 01

About Allgon

Allgon is a corporate group with a strong entrepreneurial culture. Our focus is on giving value to our shareholders by developing and acquiring top business with a global customer base within digitalization and IoT. Allgon (ALL B) is trading on Nasdaq First North Stockholm with FNCA Sweden as certified adviser. Our specialist companies deliver a wide range of services for advanced industrial IoT equipment, digital communications systems, cloud-based infrastructure and wireless solutions for demanding environments. Our global customer base is within automotive, mobile and telecom, transport, construction and broadcasting sectors. For more information: www.allgon.seThe high-tech range ‘Hydra’ by Tele Radio is now SIL3 certified.

April 23rd 2018
Summary: The high-tech range ‘Hydra’ by Tele Radio is now SIL3 certified.

Tele Radio’s advanced line of control platform, the Hydra, has recently passed SIL3 inspection making it a safe choice for operators in safety-critical industrial environments. A lot of critical electronics lack proper certifications by recognized inspection bodies.

Industrial remote controls, transmitters and receivers, are often used at safety-critical places. To ensure the highest level of safety for the operators, the remote controls should therefore be inspected by an independent notified body rather than be classified by the actual production company itself, a practice not entirely uncommon in the electronics industry.

Tele Radio chooses to outsource the certification process to a recognized inspection body so they can ensure with certainty that the tests and analyses match the actual industry requirements.

Recently, the Hydra systems were comprehensively tested and approved by an external notified body on safeness, and therefore certified according to SIL3. Proof of certification can be handed over by request from Tele Radio.

About Tele Radio

Tele Radio is a leading company within development, manufacturing and marketing of industrial radio remote controls.
The company was founded in Lysekil 1955, and has since developed to an international group with headquarters in Gothenburg, and seventeen subsidiaries in Europe, Asia and the US. Tele Radio sells its products through its subsidiaries and in collaboration with some 30 authorized dealers and partners globally.
Tele Radio has approximately 200 employees. Forecasted sales for 2018 is about 280 MSEK globally.

Media contact
Mr. Kristian Karlsson
tel. +46 31 748 54 92
k.karlsson@tele-radio.comTele Radio opens new subsidiary in Poland.

April 3rd 2018

Summary: Tele Radio opens office with base of operations in Kielce, Poland

Tele Radio has opened a new subsidiary office in Kielce, Poland. In order to better serve the Polish market, Tele Radio Polska Sp. z. o. o. has been established. The office will be managed by Dariusz Olszewski who has a long experience in the field for industrial remote controls in Poland.

“The Polish market is growing quickly and is becoming a key player in the European economic region and we want to be part of that development.” says Tele Radio Managing Director Ola Samelius.

Poland was upgraded from an emerging market to developed market in September 2017 by FTSE Russel, joining the ranks of countries like Germany, France, Japan, Australia and the USA. Poland is the first Central and Eastern European economy to be upgraded to Developed Market status. Today Poland is the eight-largest economy in the European Union in real GDP terms and can look back on an impressive history of growth over more than two decades. As a result, the country is poised to become Europe’s new growth engine.


Tele Radio Polska Sp. z. o. o.

Częstochowska 12 lok.3
25-647 Kielce
Tel. : +48 41 300 58 81
d.olszewski@tele-radio.com

Media contact
Mr. Kristian Karlsson
tel. +46 31 748 54 92
k.karlsson@tele-radio.comYour closest contact:
Tele Radio America LLC Tel. +1 (305) 459 0763 Helpdesk Contact helpdesk icon Toll free: 1 866 629 0780 Webmaster Contact webmaster icon
14895 NE 20th Ave, North Miami - FL 33181, USA
AAA Tiger Tele Radio supports the world wide preservation of the Tiger with WWF. ISO 9001
ISO 14001